Polityka prywatności i informacja o ochronie danych osobowych

COMES Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności każdego użytkownika. Dlatego właśnie nasz serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia im usług na najwyższym poziomie. Czasami tylko (np. przy badaniach ankietowych, w formularzach zamówień) zbieramy informacje o użytkownikach (t.j. adresy poczty elektronicznej czy dane osobowo-adresowe). Pragniemy jednak zapewnić, że informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do wewnętrznych potrzeb działania firmy i jej serwisu. Dodatkowo firma nasza dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe naszych klientów chronione były w sposób właściwy. Zobowiązujemy się również do informowania o wszelkich zmianach w polityce prywatności, które mogą pojawić się w związku ze zmianami w polskim prawie. Zmiany te jednak nie będą powodowały udostępnienia danych osobowych osobom trzecim. 

Informacja o ochronie danych osobowych
 
COMES Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 51-416, przy ul. Kościerzyńskiej 10 („COMES“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:  
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,  
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, 
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w COMES przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych. 
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. b),
 • realizacji obowiązków COMES przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. c),  
 • ochrony praw COMES zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. f), 
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych COMES płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia) (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt f), 
 • gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (czyli nasze działania dotyczące np. badań jakości, poprawy funkcjonalności sklepu internetowego czy dostosowania oferty i reklam do Twoich zainteresowań lub dotychczasowej historii zakupów (w tym w sposób automatyczny, jednakże nie wywołujący skutków prawnych ani wpływających na Państwa sytuację (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. f), 
 • kontaktowania się z Państwem w celach związanych z przeprowadzaniem działań marketingowych oraz przedstawiania oferty i przesyłania informacji handlowych poprzez dostępne kanały telekomunikacyjne jak: email, newsletter, telefon, komunikatory internetowe, SMS (w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód* (na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt. a).
COMES może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: 
 1. podmiotom, z którymi COMES ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków COMES przewidzianych prawem, ochrony praw COMES zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu COMES w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności COMES może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych a także zapewniającymi funkcjonowania naszych systemów informatycznych (w tym usług archiwizacji kopii zapasowych).  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z COMES umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez COMES, 
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 
COMES zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez COMES i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i COMES. 
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 
 
Ponadto, macie Państwo prawo do:
 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od COMES potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. COMES dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a COMES ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe, 
 4. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, COMES ograniczy przetwarzanie Państwa Dane osobowe, do takich danych, które są niezbędne do innych celów przetwarzania (wynikających z "Rozporządzenia" art. 6 ust. 1 pkt b i c), 
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez COMES oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, 
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na COMES może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych. 
Chęć skorzystania z powyższych praw możecie Państwo wysłać na adres daneosobowe@comes.com.pl lub adres siedziby COMES z dopiskiem „DANE OSOBOWE”. 
 
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.
 
Plik zawierający powyższe informacje znajduje się tutaj.
 
* Klikając na poniższy link, mają Państwo możliwość weryfikacji danych znajdujących się w naszych systemach, a także wyrażenia/odwołania zgód na otrzymywania informacji handlowych, o ofertach specjalnych, promocjach, nowościach i innych informacjach dotyczącej naszej współpracy:
 
 

Polityka prywatności sklepu internetowego

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz adres wysyłki i ew. nazwę firmy i jej nr NIP. Podczas zakupu, jeśli wybierzesz formę płatności „Przelew on-line" zostaniesz przekierowany na stronę modułu płatności on-line obsługiwanego przez serwis platności.pl/payu.pl, gdzie będziesz musiał podać informacje o nr. konta bankowego lub typie i numerze karty kredytowej, datę jej ważności, numer CVV. Dane te nie są przekazywane ani nie są gromadzone przez naszą firmę.

Zbiór danych został zgłoszony do rejestru GIODO pod nazwą “Comes” (Administrator Comes Sp. z o.o.; nr zgłoszenia: 016606/2013; nr księgi: 135836)

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane sądane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas spędzony na witrynie, odwiedzane podstrony itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adrese mail, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

 • W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
 • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest jednak obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu; możesz dokonać zakupu jako Gość, nie mniej jednak w takim wypadku konieczne jest podanie Twoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 • Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Jesli wybierzesz jako dostawę towaru "Wysyłkę", przekażemy Twoj adres firmie kurierskiej. W przypadku płatności online, Twoje dane mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej lub konta bankowego. Firmy te nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz dokonać zakupu w formie Przelewu-przedpłaty i wysylki towaru.
 • Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.
 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania informacji o zachowaniu naszych użytkowników na stronach internetowych lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych (profilowania, jednak bez wywoływania skutkow prawnych dla uzytkowników). Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 • Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z rozporzadzeniem RODO.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

 • Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotycząceTwojej transakcji lub skontaktuje się z Tobą telefonicznie nasz pracownik, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.
 • Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter. Możesz w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, klikając na odpowiedni link zawarty w przesłanej wiadomości.

W jaki sposób możesz zmienić, usunąć swoje dane?

Poza logowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Poza tym przysługuja Ci wszystkie prawa opisane powyżej w "Informacji o danych osobowych".

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dostęp do nich mają tylko uprawnieni pracownicy naszej firmy.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane (Administrator Danych): COMES Sp. z o.o. ul. Kościerzyńska 10; 51-416 Wrocław, Polska.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.