Regulamin

Obowiązuje od dnia 2021-01-01

§ 1. Informacje o właścicielu sklepu internetowego

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (dalej Sklep internetowy) jest COMES Sp. z o.o. , ul. Kościerzyńska 10 51-416 Wrocław, NIP: 894-00-05-492, tel. 71 79 29 318, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475300, kapitał zakładowy: 600 000 zł, kapitał wpłacony: 600 000 zł (dalej Comes, Sprzedawca, Spółka)
Konto bankowe: BGŻ S.A.: 49 2030 0045 1110 0000 0281 5230.

Comes prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie https://partner.comes.com.pl/.

§ 2. Informacje o towarach, cenach, promocjach

2.1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.2. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczana na podany przez Klienta adres dostawy.
2.3. Informacje, podane na witrynie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ceny, mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty COMES Sp. z o.o. w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec COMES Sp. z o.o..
2.4. Klient przed złożeniem zamówienia w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamieszczonego na witrynie internetowej opisu Towaru, w tym co do jego danych technicznych, powinien skontaktować się z COMES Sp. z o.o. celem wyjaśnienia takich wątpliwości i udzielania informacji dodatkowych.
2.5. Promocje obowiązujące w sklepie nie łączą się ze sobą. Przed złożeniem zamówienia należy wybrać rodzaj promocji, a tym samym zasady promocji w tym cenę promocyjną lub dodatkowe produkty i usługi oferowane w ramach akcji promocyjnej.

§ 3. Złożenie Zamówienia, zawarcie umowy kupna-sprzedaży

3.1. Zamówienia złożone na warunkach określonych w opisie produktu i w Koszyku (sposób oraz koszty dostawy i płatności) realizowane są wyłącznie na terenie Polski na warunkach określonych w koszyku po ich potwierdzeniu przez COMES Sp. z o.o.. Dla Zamówień, których adres dostawy znajduje się poza granicami Polski, warunki dostawy (sposób, firma kurierska, koszty i in.) ustalane będą indywidualnie (z uwzględnieniem zasad obowiązujących u spedytora). W takim jednak wypadku Sklep wyśle do klienta nową ofertę sprzedaży, zawierającą nowe warunki sprzedaży, a dalsza realizacja nowego zamówienia będzie uzależniona od akcetacji tych warunków przez klienta,
3.2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i w koszyku. [dalej: Zamówienie].
3.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3.4. Po złożeniu Zamówienia do Klienta wysyłana jest automatycznie wiadomość z witryny internetowej określająca w szczególności dane dotyczące Klienta i zamówionego Towaru. Wiadomość ta określa również oznaczenia Sprzedawcy, warunki zwrotu i reklamacji towarów. Taka wiadomość nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna złożonej przez Klienta, w szczególności nie stanowi zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a COMES Sp. z o.o.. Potwierdzenie takie Klient otrzyma po jego weryfikacji i potwierdzeniu jego warunków przez Sklep.
3.5. W najkrótszym możliwym terminie (lecz nie dłuższym niż w terminie trzech dni roboczych) od złożenia Zamówienia, niezależnie od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust.3 powyżej, z Klientem w formie mailowej lub telefonicznej skontaktuje się pracownik COMES Sp. z o.o. (telefonicznie lub drogą e-mail) celem:
 • potwierdzenia warunków zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w tym ceny zamówionego Towaru, jego dostępności, terminu realizacji Zamówienia oraz pozostałych szczegółów realizacji Zamówienia [dalej: Potwierdzenie]. Takie Potwierdzenie stanowi przyjęcie przez COMES Sp. z o.o. oferty kupna Towaru złożonej przez Klienta i jest zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a COMES Sp. z o.o.. Jednak w przypadku, gdy Potwierdzenie otrzymane od pracownika COMES Sp. z o.o. istotnie zmienia warunki oferty kupna, umowę uważa się za zawartą a Zamówienie przyjęte do realizacji, o ile Klient potwierdzi nowe warunki zawarte w Potwierdzeniu w formie telefonicznej lub mailowej; możliwa jest też sytuacja, gdy Potwierdzenie takie nie zostanie wysłane w terminie trzech dni roboczych. W takim wypadku uznaje się, że COMES Sp. z o.o. przyjął ofertę kupna na warunkach złożonych przez Klienta

lub

 • poinformowania o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym COMES Sp. z o.o. może odmówić realizacji złożonego Zamówienia i tym samym zawarcia umowny kupna-sprzedaży, jeżeli z przyczyn od COMES Sp. z o.o. niezależnych realizacja złożonego Zamówienia jest niemożliwa, znacznie utrudniona lub wiązałaby się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów.

3.6. Nieprawidłowo lub niekompletne wypełnione formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane i nie stanowią złożenia Zamówienia oraz nie zobowiązują COMES Sp. z o.o. do podjęcia jakichkolwiek czynności.

3.7. Należność za zamówiony towar Klient reguluje w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.

3.8. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu pełnej kwoty wartości zamówienia określonej w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niedopłaty, realizacja zlecenia zostanie wstrzymana.

3.9. COMES Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by Zamówienia realizowane były w sposób odpowiadający ich treści w możliwie krótkim czasie.

§ 4. Płatności

4.1. Dostępne są następujące formy płatności za zakupiony Towar:

a. Przelew elektroniczny
Zamawiający reguluje należną kwotę przelewem elektronicznym na podstawie wystawionego przez COMES Sp. z o.o. zamówienia klienta poprzez serwis platnosci.pl* (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). Aktualna lista obsługiwanych banków widoczna jest podczas składania zamówienia oraz na stronie platnosci). Weryfikacja przelewu elektronicznego zwyczajowo następuje w ciągu kilku godzin (w zdecydowanej większości przypadków tego samego dnia roboczego, maksymalnie do końca następnego dnia roboczego).

b. Płatność kartą płatniczą
Zamawiający reguluje należną kwotę za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego kart płatniczych w trakcie składania zamówienia poprzez serwis platnosci.pl* (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów). Weryfikacja płatności zwyczajowo trwa do 24h w dni robocze.

c. Tradycyjny przelew bankowy
Dla osób nie posiadających konta w bankach wymienionych w formularzu zamówienia, możliwa jest również płatność zwykłym przelewem za pośrednictwem systemu platnosci.pl* lub poprzez samodzielne złożenie w swoim banku. Aby dokonać takiej płatności należy w koszyku wybrać odpowiednią opcję "Przedpłata na konto") oraz dokonać wpłaty na konto BRE Bank S.A.: 13 1140 1140 0000 2193 5800 1001.
Weryfikacja przelewu tradycyjnego następuje w ciągu 1-3 dni roboczych pod dniu złożenia zamówienia.

* obsługę płatności elektronicznych zapewnia firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która występuje jako odbiorca przelewu/płatności (np. na miesięcznym wyciągu bankowym lub zestawieniu transakcji).

4.2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

4.3. W celu realizacji płatności przez Klienta, COMES Sp. z o.o. udostępnia Klientom formularz zamówienia. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.

4.4. Klient, po zatwierdzeniu formularza zamówienia i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem,

c. w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.

4.5. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.

4.6. COMES Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności za wybrane Towary poprzez wyłączenie niektórych ze wskazanych powyżej sposobów płatności. Aktualnie dostępne formy płatności widoczne są w formularzu zamówienia.

4.7. Koszty przelewu, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe i inne ponosi wyłącznie klient (dot. również przelewów dokonanych z zagranicy). W przypadku otrzymania przez COMES Sp. z o.o., płatności za zamówienie w kwocie niższej niż ustalona w potwierdzeniu zamówienia, COMES Sp. z o.o. wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania brakującej kwoty.

§ 5. Dostawa i odbiór towaru

5.1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy, który określa firma kurierska; najczęściej przesyłka dostarczana jest następnego dnia roboczego następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym COMES Sp. z o.o. (termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż pięć dni).

5.2. Towar zostanie przesłany w sposób i na adres wskazany przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub ostatecznie podczas potwierdzania złożonego Zamówienia przez pracownika COMES Sp. z o.o.. W celu prawidłowej realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych oraz numeru telefonu, pod którym będzie dostępny w celu ewentualnego uzgodnienia terminu dostawy pomiędzy Klientem a kurierem. W przypadku nie podania nr. telefonu lub podania nieprawidłowych danych, koszty ponownej wysyłki w pełnej wysokości ponosi klient (ponowna wysyłka możliwa po uprzednim uregulowaniu tych kosztów. O ich wysokości (zgodne z cennikiem kuriera) poinformuje Klienta pracownik COMES Sp. z o.o..

5.3. Zamówiony produkt dostarczany jest przez firmy kurierskie. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa i płatności a ostatecznie wybrane przez Klienta w Koszyku. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia, wybranego sposobu płatności oraz sposobu odbioru Towarów. Informacja o kosztach dostawy wyświetlana jest podczas składania Zamówienia w koszyku. Koszty te obowiązują wyłącznie w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski. Aktualne koszty dostawy widoczne są w Koszyku podczas składania Zamówienia. Warunki dla wysyłek zagranicznych uzgadniane są indywidualnie.

5.4. W chwili odbioru przesyłki, Klient w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych (np. zerwanie taśmy, uszkodzenie opakowania zewnętrznego). W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, Klient uprawniony jest do nieodbierania przesyłki, a jeśli zdecyduje się ją odebrać, zobowiązany jest w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki i sporządzenia protokołu uszkodzeń.

5.5. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony podpisem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

5.6. COMES Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

§ 6. Gwarancje, reklamacje, zwrot towaru, odstąpienie od umowy

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a wszczególności Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.827), Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1. Gwarancja i reklamacje

6.1.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach produktu sklepu internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej i udostępnionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Ich adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
6.1.2. W przypadku, gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Comes”, produkt należy odesłać na adres magazynu SPRZEDAWCY (znajdujący się na stronie www.comes.com.pl/kontakt) bądź dostarczyć go tam osobiście, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne na stronie https://serwis.comes.com.pl. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane również podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez SPRZEDAWCĘ odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SPRZEDAWCY. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
6.1.3. SPRZEDAWCA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
6.1.4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej za pomocą Formularza na stronie https://serwis.comes.com.pl lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY na koszt SPRZEDAWCY, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 6.1.2. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
6.1.5. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
6.1.6. SPRZEDAWCA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SPRZEDAWCA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SPRZEDAWCA. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

6.2. Odstąpienie od umowy

6.2.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego kosztów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w chwili składania zamówienia.
6.2.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
6.2.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza oświadczenia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
6.2.4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
6.2.5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
6.2.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.2.7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez KLIENTA drogą elektroniczną (wysyłając zeskanowane oświadczenie na adres e-mail: zwroty@comes.com.pl), faksem na nr 71 7929301 lub pocztą na adres: Comes Sp. z o.o.; ul. Kościerzyńska 10; 51-416 Wrocław z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.2.8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
6.2.9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA (z zastrzeżeniem pkt. 1). SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.2.10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
6.2.11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
6.2.12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany przez KLIENTA Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres COMES. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz ze zwrotem wszelkich innych dostarczonych Klientowi świadczeń i towarów gratisowych, a których warunkiem otrzymania był zakup Towaru.
6.2.13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU. KLIENT nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. W przypadku użycia PRODUKTU w sposób przekraczający stwierdzenie jego cech, charakteru i funkcjonowania (np. zabrudzenia produktu, widocznych śladów montażu lub jego eksploatacji, itp., brak oryginalnego opakowania, wyposażenia, akcesoriów lub dokumentacji), SPRZEDAWCA ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (pogorszeniem stanu zwracanej rzeczy).
6.2.14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

6.3. Informacja o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną na platformie internetowej ODR (online dispute resolution)

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, że Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 7. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych jest Comes sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerzyńskiej 10; 51-416 Wrocław.
 • Kontakt z osobą realizującą w Comes sp. z o.o. zadania związane z ochroną danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: daneosobowe@comes.com.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe".
 • Dane osobowe przetwarzane są:
  • w celach wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem' lub 'RODO') a w szczególności:
   • w art. 6 ust. 1 pkt a), tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wskazanych w powyżych oświadczeniach;
   • w art. 6 ust. 1 pkt b), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • w art. 6 ust. 1 pkt c), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w celach sprawozdzwczości finansowej);
  • w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych administratora (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnie takiej zgody, w zdefiniowanym zakresie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Comes sp. z o.o., z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług:
  • usługi w zakresie administrowania oprogramowaniem magazynowo-księgowym: firma Sente,
  • usługi zarządzania oprogramowaniem i sprzętem oraz archiwizacji baz danych: firma ITBCE,
  • usługi kurierskie (DHL lub inna w zależności od specyfikacji umowy sprzedaży na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub regulaminu świadczenia usług kurierskich).
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu, cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że się zdezaktualizowały lub przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.
 • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych powyżej celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 • Podanie danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne bez konsekwencji wynikających z ich niepodania.
 • Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego Comes sp. z o. o., bez powstania skutków prawnych po stronie osoby składającej powyższe oświadczenia, przy czym osobie tej przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Szczegółowa Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie Polityka Prywatności.

§ 8. Postanowienia dotyczące przedsiebiorców na prawach konsumentów (obowiązujące od dnia 01.01.2021 r.)

8.1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

8.2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 8.1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

 • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
 • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z par. 6 Regulaminu.

8.3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

8.4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 8.1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 9. Pozostałe postanowienia

9.1. COMES Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (przegląd, wymiana i awaria sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.

9.2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej https://partner.comes.com.pl/ oraz dostarczany drogą elektroniczną nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie.

9.3. COMES Sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian w treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, a zmiany wchodzą w życie 30 dni po dacie opublikowania nowego Regulaminu w sposób wskazany w ust. 8.2. W przypadku Klientów posiadających swoje konta będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia (data opublikowanie regulaminu) o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy dokonuje się poprzez zamknięcie konta klienta.

 

Poprzednie wersje regulaminu (nieaktualne):