DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH ORAZ OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W COMES SP. Z O.O.

Aktualizacja danych / dodanie danych do bazy klientów

Wpisz swój adres email i sprawdź jakie Twoje dane są przetwarzane

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zaznacz poniższe zgody, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane zgodnie z warunkami podanymi na dole strony.

 
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych, proszę o skasowanie konta**

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  Osoba składająca powyższe oświadczenia oświadcza, że została poinformowana, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Comes sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościerzyńskiej 10; 51-416 Wrocław.
 • Kontakt z osobą realizującą w Comes sp. z o.o. zadania związane z ochroną danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: daneosobowe@comes.com.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe".
 • Dane osobowe przetwarzane są:
  • w celach wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem' lub 'RODO') a w szczególności:
   • w art. 6 ust. 1 pkt a), tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wskazanych w powyżych oświadczeniach;
   • w art. 6 ust. 1 pkt b), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • w art. 6 ust. 1 pkt c), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w celach sprawozdzwczości finansowej);
  • w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych administratora (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnie takiej zgody, w zdefiniowanym zakresie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Comes sp. z o.o., z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług:
  • usługi w zakresie administrowania oprogramowaniem magazynowo-księgowym: firma Sente,
  • usługi zarządzania oprogramowaniem i sprzętem oraz archiwizacji baz danych: firma ITBCE,
  • usługi kurierskie (DHL lub inna w zależności od specyfikacji umowy sprzedaży na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub regulaminu świadczenia usług kurierskich).
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu, cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że się zdezaktualizowały lub przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.
 • Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych powyżej celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 • Podanie danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne bez konsekwencji wynikających z ich niepodania.
 • Osoba składająca powyższe oświadczenia może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe osoby składającej powyższe oświadczenia będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego Comes sp. z o. o., bez powstania skutków prawnych po stronie osoby składającej powyższe oświadczenia, przy czym osobie tej przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Pełna treść Polityki Prywatności i Informacja o danych osobowych znajduje się na na tej stronie.

* pole obowiązkowe
** Brak zgody oznacza wyłączenie konta użytkownika na stronie partner.comes.com.pl

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informujemy, iż Państwa dane znajdują się w naszych systemach informatycznych spółki COMES Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kościerzyńska 10; 51-416 Wrocław, będącej jednocześnie Administratorem Danych. Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do: nazwa firmy, imię i nazwisko, e-mail, telefon, NIP firmy. Zbiór danych został zgłoszony do rejestru GIODO pod nazwą “Comes” (Administrator Comes Sp. z o.o.; nr zgłoszenia: 016606/2013; nr księgi: 135836). Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w w celu prowadzenia podstawowej działalnosci gospodarczej Administratora danych (sprzedaż towarów i usług znajdujących sie w ofercie Spółki Comes Sp.z o.o.), marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w celach statystycznych, przesyłania informacji handlowych na adres e-mail i NIE PRZEWIDUJE SIĘ ICH PRZEKAZYWANIA PODMIOTOM TRZECIM. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dodatkowo, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach przekazywania ich innemu administratorowi danych. W celu złożenia reklamacji lub innego pisma, regulującego zawarte Umowy i Porozumienia, należy dostarczyć dokument w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

Czy na pewno?

X